Cargando...
QGBS Quadres Grup Banc Sabadell

Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i normativa de desenvolupament, CGBS avisa als Usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Els camps marcats amb un (*) s'han d'emplenar obligatòriament per a la inclusió dels Usuaris en els serveis sol·licitats.

CGBS informa que les dades que l'usuari pogués facilitar a través de formularis o altres mecanismes passaran a formar part dels fitxers propietat de CGBS o de la secció sindical o federada a la que hauria sol·licitat el servei, trobant-se degudament legalitzats i legitimats davant l'Agència espanyola de Protecció de Dades. La finalitat dels fitxers és la correcta prestació dels serveis sol·licitats (Ex. Afiliació a través de les seccions, inscripció a cursos formatius, sol·licitud de recepció del butlletí informatiu, o altres), i el Responsable autoritzat a facilitar puntualment informació sindical, així com relativa a les activitats, publicacions, etc. de CGBS i de qualsevol organització a la qual pertanyi el mateix, que pogués ser de l'interès de l'Usuari a través de qualsevol canal de comunicació que l'Usuari hagi facilitat. L'Usuari podrà revocar el consentiment a la recepció de comunicacions a través de la notificació a l'adreça de correu electrònic sindicatocuaros@bancsabadell.com. CGBS satisfarà el dret d'oposició de l'Usuari excepte en el supòsit d'eleccions sindicals, moment en el qual preval el dret a la llibertat sindical consagrada a l'art. 2.1 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical sobre el dret fonamental a la protecció de dades per al col·lectiu d'empleats de serveis financers.

CGBS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb la deguda confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-CGBS, el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

CGBS no comunicarà ni cedirà a tercers les dades de caràcter personal de l'Usuari, sense demanar el consentiment exprés de l'interessat, llevat que hi hagi imperatiu legal i el tractament tingui per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable. L'Usuari podrà autoritzar o revocar el consentiment a la cessió de dades a tercers a través de l'eina de configuració del seu Perfil. La revocació del mateix comporta la renúncia a rebre els serveis i avantatges com afiliat / afiliada que CGBS té concertats amb altres empreses.

Així mateix, l'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legals a través d'un dels següents procediments:

Mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable (CGBS o els seus diferents seccions sindicals o federades) en l'adreça dalt indicada, especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o un altre document acreditatiu.

Mitjançant correu electrònic dirigit al compte del responsable (CGBS o els seus diferents seccions sindicals o federades) que figuren publicades aquí, especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o un altre document acreditatiu del sol·licitant.

La revocació del consentiment al tractament de les dades i la no acceptació de la present Política de Protecció de Dades suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part del CGBS a les consultes, sol·licituds d'informació, inscripció a cursos, participació en el fòrum, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació o servei sol·licitat que hagués pogut realitzar l'Usuari.

Contacta'ns

Truca'ns
937481307
Email
info@cuadrosgrupobancosabadell.es
Adreça
C/ Horta Novella núm. 23
08201 SABADELL, BARCELONA

CPI: 3532-0000