Cargando...
QGBS Quadres Grup Banc Sabadell

Avís legal

QUADRES GRUP BANC SABADELL, en sigles CGBS, proporciona informació recent i actualitzada com a organització sindical, professional i independent, a través de la seva pàgina web i Intranet de conformitat amb la legislació vigent. En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals:

Web: www.cuadrosgrupobancosabadell.es (en endavant, el PORTAL o WEB)

Titular: Quadres Grup Banc Sabadell (en endavant, CGBS)

Domicili social: Horta Novella, núm 23-08.201 Sabadell

Identificació Fiscal: G65567646

L'acta fundacional té data de 15 de maig de 2011

E-mail de Contacte: sindicatocuadros@bancsabadell.com

Telèfon de contacte: 937481307 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL


1. Consideracions Prèvies.

Les presents condicions legals regulen l'ús legal permès d'aquesta WEB, el responsable legal és CGBS. Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització que el titular del PORTAL posa gratuïtament a disposició dels Usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. El sol·licitar informació o contactar amb l'entitat, suposa l'acceptació plena de les presents condicions.

CGBS es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el PORTAL, de la configuració i presentació d'aquest. Pel que l'Usuari haurà d'accedir a versions actualitzades de la pàgina.

En el cas que hi hagi alguna incoherència o conflicte entre la versió en espanyol d'aquest Avís Legal i les versions traduïdes a altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

2. Condicions d'accés i ús de la pàgina web.

L'accés al PORTAL amb referència a tot o part dels seus continguts i serveis atribueix la condició d'Usuari, i suposa l'acceptació plena i sense reserves de les condicions generals d'ús detallades en el present document. L'Usuari es veu així mateix, sotmès a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'oposi a elles.

Com a regla general, l'Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del portal d'acord amb el que estableix la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix es compromet a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del PORTAL, ja no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

Especialment l'usuari no podrà accedir al PORTAL de manera que malmeti, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i / o informació oferida, no podrà interferir l'ús d'aquests serveis i / o informació per altres tercers, no podrà intentar l'accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics o xarxes connectades sense autorització quan aquesta sigui preceptiva per a l'accés, ni mitjançant actes d'intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

La durada de la prestació del servei del PORTAL i dels serveis té caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, CGBS es reserva el dret a suspendre temporalment l'accés al PORTAL o a qualsevol dels serveis, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.

3. Propietat Intel·lectual i industrial.

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del PORTAL estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'entitat o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del PORTAL no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de CGBS o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per l'ús personal i exclusiu de l'Usuari, els quals hauran d'exercir sempre d'acord amb els principis de la bona fe i la legislació aplicable. La responsabilitat derivada d'utilitzar materials protegits pels drets de la Propietat Intel·lectual que apareixen serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari.

La infracció dels Drets de marca, propietat de l'entitat propietària d'aquest lloc web, comportarà la persecució civil i, si escau, penal en virtut de les lleis i tractats internacionals vigents.

4. Exclusió de Garanties i Responsabilitats.

4.1. Sobre el funcionament del portal.

CGBS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del PORTAL, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, CGBS avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. CGBS no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del PORTAL o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l'accés a les diferents pàgines web del PORTAL o aquelles des de les que es presten determinats serveis.

4.2. Sobre la informació gràfica.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web, en particular, les fotografies, han estat publicades amb el consentiment exprés dels afectats per a facilitar el contacte amb els mateixos per part dels Usuaris. CGBS tractarà de mantenir en tot moment la informació corporativa i de contacte actualitzada, encara que no es responsabilitza dels possibles inconvenients que pogués ocasionar qualsevol demora en la seva actualització. En cap cas l'Usuari està autoritzat a usar aquesta informació per a fins privats no relacionats amb l'activitat de l'organització sindical i afins.

4.3. Sobre els continguts, informació o opinions.

CGBS vetllarà per mantenir l'exactitud i veracitat de la informació que figura al PORTAL. CGBS no es responsabilitza per qualsevol error o omissió que pugui sorgir, ia més té el dret de canviar o modificar en qualsevol moment informacions publicades al PORTAL com informació corporativa, informació sindical, notícies, novetats, informació legislativa, formació, publicacions, o altres serveis.

CGBS no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'Usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del PORTAL (Fòrum, Suggeriments o altres que poguessin existir).

4.4. Sobre els enllaços i serveis allotjats fora del Portal.

El PORTAL posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaços, els quals permeten l'accés a pàgines web o llocs que són gestionats per tercers. CGBS no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

L'Usuari que es proposi establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la de CGBS de tenir en compte el següent:

- L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CGBS i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de CGBS dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que CGBS ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.

- CGBS no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

- La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CGBS, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

- La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

 5. Seguretat.

CGBS ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de les dades personals subministrades per l'Usuari. No obstant això, CGBS no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa. L'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

CGBS manifesta disposar dels serveis d'allotjament web contractats amb un tercer ubicat en territori nacional, amb qui ha subscrit contracte de prestació de serveis que inclou les degudes garanties de confidencialitat i seguretat exigibles. La informació que s'intercanvia entre l'ordinador de l'Usuari i els sistemes informàtics de CGBS i / o del tercer autoritzat no se sotmet a un procés de xifrat que impedeixi que terceres persones no autoritzades puguin accedir a la informació o interceptar les comunicacions entre tots dos.

L'Usuari serà responsable de totes les accions que realitzi amb el seu identificador personal atès que les seves dades personals són absolutament intransferibles.

 6. Llei aplicable, marc jurídic i Fur.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.

La Constitució Espanyola reconeix en l'art. 28 el dret a la llibertat sindical, i la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical estableix un conjunt de drets, competències i funcions per als representants dels treballadors la satisfacció requereix del tractament de dades personals i de l'establiment de certs fluxos de dades, que en qualsevol cas, se sotmeten al que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament (Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre).

En particular, la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE) estableix el marc jurídic i normatiu que garanteix als prestadors i als usuaris de serveis la confiança i la seguretat necessàries per utilitzar mitjans electrònics. Aspectes com la necessària i correcta identificació del prestador d'un servei, la protecció davant l'enviament de comunicacions no desitjades o de totes les obligacions d'informació dels prestadors de serveis davant un procés de contractació electrònica, aporten als usuaris dels serveis d'internet o d'altres mitjans electrònics una protecció i una seguretat equivalents a les que ja tenen actualment en el món físic.

Per qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals i / o particulars que hi pugui haver, CGBS i l'Usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Sabadell .

Contacta'ns

Truca'ns
937481307
Email
info@cuadrosgrupobancosabadell.es
Adreça
C/ Horta Novella núm. 23
08201 SABADELL, BARCELONA

CPI: 3532-0000